Direkt till innehållet
Kort om validering

Kort om valideringÄr validering något för mig?

Validering kan vara aktuellt för dig som;

  • har arbetat eller utbildats i något annat land och saknar dokumentation
  • är arbetslös eller riskerar att bli det och vill förkorta vägen till ett nytt arbete
  • är anställd och vill få dina kunskaper bekräftade för att stärka din ställning på din arbetsplats
  • tänker börja studera och har erfarenheter som kan förkorta tiden i utbildningen
  • har genomgått en arbetsmarknadsutbildning, internutbildning, studiecirkel eller andra typer av studier utanför det reguljära utbildningssystemet
  • har varit aktiv i föreningsliv eller liknande som gett kunskaper som kan valideras.

Vad betyder validering?

Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av dina kunskaper och kompetens oberoende av hur du har skaffat dem. Validering består av en kartläggningsfas och en bedömningsfas.

Validering är ett verktyg för hur den reella kompetensen kan bedömas. Din reella kompetens innefattar den samlade, faktiska kompetens. Du kan ha samlat på dig reell kompetens genom exempelvis anställning eller eget företagande, olika typer av utbildningar och kurser, ideellt arbete såsom föreningsliv, politiskt engagemang samt andra erfarenheter som föräldraskap, vård av anhörig eller militärtjänst.

 

Syfte med validering

Syftet med validering är att få formella bevis på din kompetens.

Inom utbildning kan resultatet av en validering mynna ut i behörighet till utbildning eller betyg efter en prövning. Om du saknar betyg som gör dig behörig till en utbildning kan du få din reella kompetens bedömd och få reda på om du har tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra dig den planerade utbildningen.

Om du har erfarenheter från arbetslivet eller andra former av lärande som går jämföra med utbildningens huvudsakliga innehåll och lärandemål kan du ansöka om validering för att du inte ska behöva läsa det du redan kan och på så sätt förkorta din utbildning.

Efter en branschvalidering utfärdas ett intyg över dina yrkeskvalifikationer för arbetsmarknaden. Dina tidigare kunskaper och erfarenheter inom arbetsområdet eller yrket bedöms genom valideringen.

 

Mer om branschvalidering

Branschvalidering är ett bra verktyg när du har tidigare erfarenheter inom ett arbetsområde eller en yrkesroll och vill förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden genom ett yrkesbevis. Vanligast är att valideringen sker via arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen. Företag och verksamheter kan också använda branschvalidering internt för att kartlägga kompetensen hos sina anställda och effektivisera arbetsplatsens kompetensförsörjning.

En branschmodell beskriver hur valideringen ska gå till, vilka steg den omfattar, hur stegen ska genomföras och vilka metoder/verktyg som ska användas. Branschvalidering resulterar alltid i en skriftlig dokumentation som speglar vilka kompetenser du har i relation till en yrkesroll eller kvalifikation. Branscherna har tagit fram valideringsmodeller med yrkesbevis som gäller för hela landet.

Myndigheten för yrkeshögskolan har i uppgift att främja branschvalidering och driver bland annat ett branschnätverk för validering där representanter för branscher, arbetsmarknadens parter och olika myndigheter deltar.

 

 

Läs mer om olika syften med validering på sidorna nedan;

Jag vill studera

Jag vill arbeta

Jag är arbetsgivare